Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €
Share |

1. Korkeampi maachakra/Higher Earth Chakra 
    Mokaiitti / Mookaite

Auttaa näkemään ympäröivän maailman uudella tavalla ja kauneuden ympärillä. Suojeleva ja tyynnyttävä kivi, vahvistaa luovuutta ja itseluottamusta. Yhdistää chakroja ja saa energiavirtaukset kulkemaan chakrojen välillä aukaisten tukoksia.

Helps you to see the surrounding world in a new way and beauty arounding. Protective and soothing stone, to strengthen creativity and self-confidence. Combines chakras and gets the energy currents to pass through the chakras between open jams.

2. Maatähti/Earth Star Chakra - Hematiitti / Hematite

Hematiitti laittaa tapahtumiin vauhtia yhtenä kaikkein tehokkaimmin maadoittavista kivistä. Tukee henkisiä prosesseja ja kirkastaa ajatuksia. Tasapainottaa jokaisessa olevaa feminiinisten jin- ja maskuliinisten jang-energioiden yhdistelmää. 

Hematite put on events momentum. It is one of the most efficiently grounded stones. Supports mental processes and brighten ideas. Balances the combination of Jin- feminine and masculine Yang energies in each.

3. Juurichakra/Root Chakra - Tuliakaatti / Fire Agate

Tuliakaatti tarjoaa suojelun lisäksi keinoja hallita tunteita ja taistella pelkoja vastaan. Luo tehokkaan suojan kehon ympärille. Kiven värähtely on rauhoittavaa. Kivi on hyvin inspiroiva ja aktivoiva. Kannustaa tarttumaan toimeen ja saamaan valmista aikaan.

Fire Agate offers protection as well as ways to control feelings and fight against fears. Create effective protection around the body. Agates oscillation is reassuring. The stone is very inspiring and activating. Agate encourages you to act.

4. Sakraalichakra/Sacral Chakra - Tangeriini / Tangerine

Aktivoi ja harmonisoi sakraalichakraa, mikä stimuloi luovan energian virtausta. Tangeriini vie sinut kauas uskomiskykyjesi ulkopuolelle ja nostaa värähtelyn positiivisemmaksi. Se todistaa, että hyvät vetää puoleensa.

Activates and harmonizes The Sacral Chakra, stimulating the flow of creative energy. Tangerine Quartz can take you beyond your limited belief system and rise positive vibration. It demonstrates that like attracts like.

5. Solar Plexus - Sitriini / Citrine

Auttaa valintojen ja päätösten teossa sekä ongelmien ratkaisemisessa.  Kohottaa tietoisuuden tasoa, vahvistaa itseluottamusta ja auttaa hallitsemaan kielteisiä tunteita. Auttaa pääsemään eroon tunneperäisistä kuona-aineista ja tarjoaa mahdollisuuden uusille aluille.

Helps in making choices and decisions and solving problems. Raises awareness level, strengthens self-confidence and helps to control negative feelings. Helps get rid of emotional slags and offers the opportunity for new areas.

6. Heart Seed Chakra - Ruusukvartsi / Rose Quartz

Tunnetaan ”rakkauden kivenä”. Se lisää rakkautta kaikilla tasoilla. Lievittää järkytystä, hoitaa tunne-elämän haavoja, rohkaisee antamaan anteeksi ja toipumaan lapsuudenajan huonoista muistoista. Puhdistaa vihasta, pelosta, syyllisyydestä, surusta, riittämättömyyden tunteesta ja kaunasta. Tukee luopumista elämän eri tilanteissa.  

Known as a "stone of love". It adds love at all levels. To relieve the shock, to treat the wounds of emotional life, to encourage forgiveness and to recover from the bad memories of childhood. Cleans anger, fear, guilt, grief, feeling of inadequacy and resentment. Rose Quartz supports the abandonment of the different situations of life.

7. Spleen Chakra - Emerald

Emerald on inspiraation ja äärettömän kärsivällisyyden kivi. Se on elämää vahvistava kivi, jolla on suuri koskemattomuus. Sillä on rauhoittava vaikutus tunteisiin. Se voi poistaa negatiivisuuden ja tuo positiivisuutta.  

Emerald is a stone of inspiration and infinite patience. It is a life-affirming stone with great integrity. It has a calming effect on the emotions. It eliminates negativity and brings in positive actions.

8. Sydänchakra/Heart Chakra
    Vihreä aventuriini / Green Aventurine

Sen värähtelyt ovat puhtaan vihreät ja tuovat tasapainoa. Suojelee ja rauhoittaa tunteet, hoitaa murheellista sydäntä ja auttaa rentoutumaan. Auttaa saamaan yhteyden henkioppaisiin ja suojelee ihmisiltä, jotka vievät muilta kaiken energian.

Protects and soothes emotions. It manages the sad heart and helps you to relax. Strengthen motivation and develop decision-making ability. Helps to get in touch with the spirit guides. It protects the people who occupy all the energy from the other.

9. Universaalichakra/Universal Chakra (korkeampi sydänchakra/           Higher Heart Chakra) Danburiitti / Danburite

Danburiitti on henkinen kivi, joka kuljettaa puhdasta värähtelyä ja työskentelee sydämen energiasta. Se aktivoi sekä älykkyyden että korkeamman tietoisuuden liittäen ne enkelien valtakuntaan. Se tasoittaa tietä eteenpäin. Käytetään meditaatiossa, joka vie korkeaan tietoisuuden tilaan ja sallii sisäisen ohjauksen.  

Danburite is a highly spiritual stone carrying a very pure vibration and working on the heart energy. It activates both the intellect and higher consciousness, linking into the angelic realms. It smoothes the path ahead. Used in meditation, it takes you to a high state of consciousness and accesses inner guidance. 

10. Kurkkuchakra/Throat Chakra 
      Sininen aragoniitti / Blue Aragonite

Sininen aragoniitti auttaa pysymään joustavana ja suvaitsevaisena kaikesta hälinästä huolimatta. Kivi auttaa pysymään keskittyneenä hankkeiden ja suunnitelmien toteuttamisessa. Tällä tavalla voi kehittyä harmonisesti, kiireestä ja hälinästä huolimatta voimme säilyttää sisäisen tasapainon. Voimme käyttää tätä apuna tekemään hetkestä miellyttävän ja nautittavan.

Blue aragonite helps to stay flexible and tolerant despite all the hustle and bustle. The stone helps to stay focused on the implementation of projects and plans. This way, you can develop harmoniously. Despite the urgency and the hustle and bustle, we can maintain the inner balance. We can use this to make the moment pleasant and enjoyable.

11. Past-Life Chakra / Apatiitti / Apatite

Yhdistyy erittäin korkeatasoiseen henkiseen ohjaukseen. Edesauttaa henkisten kykyjen käyttämistä esimerkiksi entisten elämien muistamiseen ja meditaatioon. Nostaa tietoisuuteen asioita ja auttaa purkamaan niitä. Kivestä on hyötyä asioiden lopettamisessa tai epämiellyttävän tapahtumaketjun kertakaikkisessa pysäyttämisessä. 

It combines with a very high level of spiritual guidance. Stone helps with the use of mental abilities, for example, in recalling past lives. It raises awareness of things and helps to dismantle them. Decreasing confusion helps to see truth. Stone is useful for stopping things or stopping an unpleasant event chain. 

12. Kolmas silmä/Third Eye Chakra
      Kyaniitti / Kyanite (Disthene)

Kivi vie eteenpäin henkisellä polulla. Antaa henkistä kestävyyttä ja kohottaa tietoisuuden tasoa. Auttaa hiljentämään mieltä ja avaamaan sisintä. Kyaniitti auttaa ottamaan yhteyttä henkioppaisiin. Auttaa muistamaan ja ymmärtämään unia. Auttaa virittäytymään erilaisiin energioihin ja pyhiin seremonioihin. 

Leads forward on the spiritual path. Gives spiritual endurance and heightens the level of consciousness. Helps quiet the mind and open the innermost. Kyanite helps to contact the spirit guides. To help remember and understand dreams. Helps to tune to different energies and sacred ceremonies.

13. Soma Chakra - Seleniitti / Selenite

Kivi kuljettaa valon puhdistavia säteitä ajatuksen ja mielen alueelle. Edistää omaa henkistä kehitystä. Värähtely puhdistaa negatiivisia ajatuskuvioita. Tekee hyvää toistuviin käyttäytymismalleihin liittyville tunteille, kyseessä voi olla fyysinen ilmiö tai tahdonvarainen käyttäytyminen. Vahvistaa selvännäkö- ja kanavointikykyä. 

It carries light-purifying radiations to the mind area. Promotes your own mental development. Vibration purifies negative thought patterns. It does good for the emotions associated with recurring patterns of behavior. This may be a physical phenomenon or a behavioral act. It strengthens clairvoyance and channeling ability.

14. Kruunuchakra/Crown Chakra - Ametisti / Amethyst

Suojaa ja vahvistaa energiakehoa. Kivi, joka rauhoittaa ja puhdistaa. Vahvistaa henkisyyttä. Auttaa näkemään laajempia kokonaisuuksia ja tekemään oikeudenmukaisia päätöksiä. Hyvä meditaatiokivi, auttaa ottamaan yhteyttä henkimaailmaan ja puhdistaa tilan seremonioita ja meditaatiota varten.

Protects and strengthens the energy of the body. Stone, that soothes and cleans. Strengthens spirituality. Stone helps to see larger entities and make fair decisions. Good meditation stone. Stone helps to contact the spirit world. It cleanses the space for ceremonies and meditation.

15. Kausaalichakra/Causal Chakra - Herkimer-timantti / Diamond

Vaikuttaa Auratasolla. Käytetään tukkeutuneiden meridiaanien avaa­miseen. Stimuloi energiakeskuksia ja hajottaa ympärillään olevia alempia värähtelyjä. Auttaa halutuille taajuuksille virittäytymiseen (energioihin, ihmisiin, paikkoihin, jumaluuksiin, seremonioihin). 

It affects the Aura level. Is used to open blocked meridians. Stimulates the energy centres and scatters around them lower vibrations. Helps tuning to the desired frequencies (energies, people, places, deities, ceremonies). 

16. Ylempi Kruunuchakra / Higher Crown Chakra
      Kirkas topaasi / Clear Topaz

Auttaa sinua ymmärtämään ajatusten ja tekojen karmisen vaikutuksen. Kirkas Topaasi parantaa sielun. Sen lisäksi, että se sisältää keltaisen topaasin yleisiä ominaisuuksia, se vapauttaa mielenkiintoisia kiinnittymiä, puhdistaa tunteita ja toimia ja aktivoi kosmisen tietoisuuden. Kirkas Topaasi poistaa lamaantuneen tai jumittuneen energian ja helpottaa kaikenlaisia siirtymiä.

Helping you become aware of the karmic effect of thoughts and deeds. Clear Topaz heals the soul. In addition to carrying the generic properties of Yellow Topaz, it releases mental attachments, purifies emotions and actions, and activates cosmic awareness. Clear Topaz removes stagnant or stuck energy and facilitates transitions of all kinds.

17. Sielutähti/Soul Star Chakra - Anhydriitti / Anhydrite

Enkelikivi, välittää lempeää ja hoitavaa energiaa. Auttaa hyväksymään menneet ja päästämään niistä irti. Auttaa hyväksymään ja ymmärtämään kuoleman prosessia ja käsittelemään surua, joka tapahtuu kuoleman kautta. Avartaa tietoisuutta ja vahvistaa kommunikaatiota ja telepatiaa. Auttaa yhteyden saamista henkimaailmaan – (enkeleihin, suojelusenkeleihin, henkioppaisiin ja voimaeläimiin).

The Stone of Angel convey a gentle and healing energy. Helps to accept past and release them. Helps to accept and understand the process of death. Broaden awareness and strengthen communication and telepathy. Helps connect with the spirit world - (angels, guardian angels, spirit guides, and power animals).

18. Tähtiportti/Stellar Gateway Chakra - Apophyllite

Kehittää ja voimistaa selvännäkökykyä. Kivessä on voimakkaat energiat, jotka auttavat kohottamaan omaa energiatasoa. Voimakas puhdistaja. Virkistää aivotoimintaa ja tukee ennustamiskyvyn ja selvännäköisyyden kaltaisia yliaistillisia kykyjä. Auttaa meditatiivisen tilan säilyttämisessä vielä meditaation jälkeenkin. Auttaa oman totuuden löytämisessä. Tukee astraalimatkoja.

It develops and enhances the clarity. The stone has powerful energies that help raise its own energy level. Powerful cleaner. It stimulates brain activity, supports divination and clairvoyance. It helps to maintain a meditative state even after meditation. Help to find your own truth. Supports astral journeys.

19. Alta Major Chakra - Dumortieriitti / Dumortierite

Dumortieriitti kommunikoi enkeli- ja henkioppaiden kanssa, auttaen sinua näkemään arvon jokaisessa ihmisessä. Tämä kivi vie sinut takaisin sielusi matkan alkuun ja katkaisee siteet, jotka eivät ole enää hyödyllisiä. Erinomainen positiivisen elämäntaidon edistämiseen. 

Dumortierite communicates with angelic and spirit guides. It is helping you see the worth in each human being. This stone takes you back to the beginning of your soul journey and breaks ties that are no longer useful. Excellent for promoting a positive attitude to life. 

20. Ilmentymä / Kämmenchakra - Manifestation / Palm Chakra
      Kultainen parantaja / Golden Healer

Aktivoi Solar Plexusta. Kivi auttaa ylläpitämään yhteyttä henkiseen maailmaan. Energia on rauhallinen ja parantava, joka edistää tyyneyttä ja luottamusta. Kultainen parantaja saa hyvin yhteyden korkeampaan tietoisuuteen. Kultaisella parantajalla on erittäin korkeat värähtelyt.

It activates Solar Plexus. The Golden Healer helps to maintain contact with the spiritual world. A peaceful and healing energy that promotes calmness and confidence. Golden Healer gets a connection to a higher consciousness. Golden Healer has a very high vibration.