Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €
Share |

OM

”OM”-mantra on pyhä ääni, joka tunnetaan yleisesti maailmankaikkeuden äänenä. OM on kaikki kattava, lopullisen todellisuuden ydin, ja yhdistää kaiken maailmankaikkeudessa. Om-symbolin merkitys tulee ”OM” -mantran edustamista tietoisuustiloista.

”OM”-mantra is a sacred sound that is known generally as the sound of the universe. OM is all encompassing, the essence of ultimate reality, and unifies everything in the universe. The meaning of the OM symbol comes from the states of consciousness that OM -mantra represents.

Merkaba

Merkaba käännetään valoksi, hengeksi ja kehoksi. Merkaba muodostuu kahdesta leikkaavasta tetraedristä, jotka pyörivät vastakkaisiin suuntiin luoden kolmiulotteisen energiakentän. Voit aktivoida tämän symbolin oman kehosi ympärille harjoittamalla meditaatio- ja hengitys-tekniikkoja. Merkaba suojaa ja johdattaa tietoisuutesi korkeammalle tasolle. Sen muoto muistuttaa meitä potentiaalisesta voimasta, jota voimme käyttää, kun yhdistämme omat energiamme henkisen kasvun tavoittelemiseen. Merkaba yhdistää vastakkaiset energiat täydellisessä tasapainossa: maskuliininen ja feminiininen, maapallo ja maailmankaikkeus. Tämä liitto johtaa valon ja suojan aktivoitumiseen kehosi ympärille, mikä voi viedä tietoisuutesi korkeampiin ulottuvuuksiin. Muistuttaa meitä potentiaalisesta voimasta, jonka saamme, kun löydämme tasapainon ja nostamme värähtelytasoamme.

Merkaba is translated into light, spirit and body. Merkaba consists of two intersecting tetrahedron that rotate in opposite directions, creating a three-dimensional energy field. You can activate this symbol around your own body by practicing meditation and breathing techniques. Merkaba protects and takes your consciousness to a higher level. Its shape reminds us of the potential power we can use as we combine our own energies with the pursuit of spiritual growth. Merkaba combines opposing energies in perfect balance: masculine and feminine, the earth and the Universe. This union leads to the activation of light and protection around your body, which can take your consciousness to higher dimensions. Reminds us of the potential force we get when we find balance and raise our vibrational level.

Enkelinsiipi / The Angel Wing

Enkelinsiipi on hyvin erikoinen, koska se on symboli enkeleistä, jotka edustavat suojaa, puhtautta, rohkeutta ja rakkauden harmoniaa. Ne tarjoavat meille onnea, toivoa ja uskoa. Enkelit asuvat ”taivaassa” ja jokaisella on oma suojelusenkeli.

The Angel Wing is very special as it is a symbol of angels who represent protection, purity, courage and love harmony. They provide us with happiness, hope, and faith. Angels reside “in heaven” and everyone has a guardian angel of their own.

Elämänpuu / The Tree of Life

Henkilökohtaisen kasvun, voiman ja kauneuden symboli. Elämänpuun symboli edustaa henkilökohtaista kehitystä, ainutlaatuisuutta ja yksilöllistä kauneutta. Aivan kuten puun oksat vahvistuvat ja kasvavat ylöspäin taivaalle, myös me kasvamme vahvemmiksi pyrkimällä suurempaan tietoon, viisauteen ja uusiin kokemuksiin liikkuessamme elämän läpi.

A symbol of personal growth, strength and beauty. The Tree of Life symbol represents our personal development, uniqueness and individual beauty. Just as the branches of a tree strengthen and grow upwards to the sky, we too grow stronger, striving for greater knowledge, wisdom and new experiences as we move through life.

Maailmanpuu (Yggdrasil) The World Tree 

Maailmanpuu (Yggdrasil) on kosmisen järjestyksen symboli, jossa on juuret (sielu), varsi (elämävoima) ja kruunu (mieli). Maailmanpuussa on myös elämän kolmijako: menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, joka seuraa meitä ja koko elämää koko eliniän ajan.

Yggdrasil on skandinaavisen mytologian maailmanpuu, jonka runko, oksat ja juuret ulottuvat maailman kaikille tasoille. Yggdrasil on jättiläismäinen saarni, joka kannattelee koko maailmankaikkeutta.

The World Tree (Yggdrasil) is a symbol of cosmic order with roots (soul), stem (life force) and crown (mind). There is also a threefold division of life in the world tree: the past, the present, and the future that follows us and all life throughout life.

Yggdrasil is the world tree of Scandinavian mythology, whose trunk, branches and roots extend to all levels of the world. Yggdrasil is a giant ash tree that sustains the entire universe.

Elämänkukka / The Flower of Life

Elämän kukka on yksi pyhän geometrian perusmuodoista. Elämän kukka symboloi luomista ja muistuttaa kaiken ykseydestä: olemme kaikki rakennettu samasta suunnitelmasta.

The Flower of Life is one of the basic sacred geometry shapes. The Flower of Life symbolizes creation and reminds us of the unity of everything: we're all built from the same blueprint.

Mala

Mala-korut ovat  eräänlaisia rukousnauhoja,  jotka ovat kuuluneet tuhansia vuosia buddhalaisuuden, hindulaisuuden, sekä joogan ja meditaation perinteisiin. Perinteisesti mala-koru valmistetaan kokonaan rudraksha siemenistä ja siinä on 108 helmeä, sekä yksi iso guruhelmi.

Meditoidessa malaa käytetään apuna keskittymiseen laskemalla mantroja 108 toiston sarjoissa.

Story of Seven -malat valmistetaan korukivistä, joiden tarkoitus on tukea meditointia tai joogaharjoittelua .  Voit myös käyttää niitä arkisina koruina tuomaan sinulle voimaannuttavaa energiaa.

Raskausaikana Mala-korua voi hyödyntää rentoutusharjoituksissa, sekä käyttää sitä ns. voimakoruna synnytyksen ja äitiyden haasteisiin valmistautuessa.

Mala Jewelry are a kind of prayer ribbons that have been part of the tradition of Buddhism, Hinduism, Yoga and Meditation for thousands of years. Traditionally, the Mala jewel is made entirely of Rudolph seeds, it has 108 pearls, and one big guru bead.

Meditating on the little one is used to help concentrate by counting the mantras in 108 repetition sequences.

Story of Seven Malas -jewelry are designed to support meditation or yoga training. You can also use them as everyday jewelry to bring you empowering energy.

During the pregnancy, Mala jewelry can be used in relaxation exercises, as well as use it as a so-called " power coin in preparing for the challenges of giving birth and maternity.

Mandala

Mandala on yksi pyhän geometrian perusmuodoista. Mandala edustaa kokonaisuutta, kosminen kaavio, joka muistuttaa meitä suhteestamme äärettömyyteen, ulottuu kehomme ja mielemme ulkopuolelle ja sisälle. Sana Mandala tarkoittaa "ympyrää" ja se on pyhitetty alue.

Mandala esiintyy meille kaikilla elämän osa-alueilla, maapallolla, auringossa, kuussa ja ilmeisemmin elämän piireissä, joihin kuuluvat ystävät, perhe ja yhteisöt.   
Mandalat ovat pyöreitä kuvioita, jotka symboloivat käsitystä siitä, että elämä ei lopu koskaan. 

Mandala is one of the basic forms of sacred geometry. Mandala represents the whole, a cosmic diagram that reminds us of our relationship to infinity, extending beyond and inside our bodies and minds. The word Mandala means circle and is a consecrated area.

Mandala occurs to us in all areas of life, on earth, in the sun, in the moon, and more obviously in the circles of life, which include friends, family, and communities. Mandalas are round patterns that symbolize the notion that Life will not ever end.

Lohikäärmeet / Dragons

Lohikäärmeet ovat neljännen ja viidennen ulottuvuuden elementtejä. Ne ovat loistavia rakkauden, viisauden, ilon ja luovuuden tuojia ja tarjoavat meille myös suojelusta. Ne voivat olla mahtavia sotureita tai lempeitä ystäviä, tuoden meille aina juuri sitä energiaa, mitä siinä hetkessä kaipaamme.

Kaikki lohikäärmeet ilmaantuivat ensi kerran Lemurialla, ja ovat olleet kanssamme siitä lähtien. Andorran ja Lemurian portaalien avautuminen on tuonut planeetalle yhä enemmän lohikäärmeitä, ja ihmisten tietoisuus niistä on kasvussa. Jos olet jossain elämässä työskennellyt lohikäärmeen kanssa, side välillänne ei koskaan katkea, ja vahvistat sen helposti uudelleen. Kun side on luotu tai uudistettu, lohikäärmeet tulevat avuksi hyvin nopeasti, jo niiden ajatteleminen vetää ne luoksemme.

Dragons are the elements of the fourth and fifth dimensions. They are brilliant importers of love, wisdom, joy and creativity and also provide us with protection. They can be awesome warriors or gentle friends, always giving us the energy that we miss for the moment.

All dragons appeared for the first time in Lemuria and have been with us ever since. The opening of the Andorra and Lemuria portals has brought more and more dragons to the planet, and people's awareness of them is growing. If you've been working with a dragon somewhere in your life, the bond between you never breaks and reaffirms it easily. Once the bond is created or upgraded, the dragons will come in very fast, thinking of them will draw them to us.

Kristallikallot / Crystal Skulls

Kivi- ja kristallikallot ovat kaiverrettuja. Muinaisina aikoina kristallikalloja on kaiverrettu sisäpiirille, heidän tietämystään varten. Ne ovat hämmästyttävä työkalu henkilökohtaiseen ja planeettaevoluutioon, jos niitä käytetään oikeisiin tarkoituksiin ja yliluonnolliseen tietoisuuteen. Mutta! Kuten kaikissa yliluonnollisissa- ja kristalliasioissa, vuorovaikutuksessa näiden kallojen kanssa vaaditaan huolellista arvostelukykyä ja henkilökohtaista vastuuta.

Stone and crystal skulls are being carved. Much older skulls are reputed to have been carved by the ancients as receptacles for their esoteric knowledge. They excite the imagination and are an amazing tool for personal and planetary evolution if used with the right intention and metaphysical awareness. But! As with all things esoteric and crystal, careful discrimination and personal responsibility are required when interacting with these skulls.

Entiteetti / Entity

Astraalitason "olio" tai sielu, joka tulee ulkopuolelta ja takertuu ihmisen auraan. Entiteetillä on oma kehityskaarensa ja ne elävät alhaisemmilla tasoilla. Aurassa voi olla yhtä aikaa useampi entiteetti. Ne elävät syömällä ihmisen energiaa ja voivat aiheuttaa paljon harmia sekä muita ongelmia kehossa. 

Entiteettejä poistetaan mm. valon voimalla ja Violetilla liekillä.

An astral level "object-oriented" or soul that comes from the outside and clings to the Human Aura. The entity has its own trajectory of development and they live on lower levels. There can be several entities in the Aura at the same time. They live by eating human energy and can cause a lot of annoyance as well as other problems in the body.

Entities are deleted e.g. with the Power of Light and the Violet Flame.

Muna / Egg

Munan muotoiset kiteet rajaavat ja muotoilevat energiaa. Niitä voidaan käyttää havaitsemaan ja tasapainottamaan kehon tukkeumia. Terävämpi pää on hyödyllinen vyöhyketerapia- tai acupressure-työkaluna (itsehierontamenetelmä). 

Egg-shaped crystals confine and shape energy and can be used to detect and rebalance blockages in the body. The more pointed end is a useful reflexology or acupressure tool.