Tietosuojaseloste (EU:n tietosuoja-asetus 25.5.2018 alkaen)


Verkkokauppa Aurinkokaamos (Y-tunnus 2269168–2) käsittelee kotisivulla www.aurinkokaamos.fi ja www.aurinkokaamos.com paikassa Kouvola asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: sähköposti: aurinkokaamos@gmail.com,
puh: +358 44 294 1602
Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Aurinkokaamoksen kotisivuilla olevilla lomakkeilla kerätään vain tietoja, joita käytetään yhteydenoton vastaamiseen tai verkkokauppatilauksen toimittamiseen.  
Yhteydenottolomakkeella Aurinkokaamos saa seuraavat tiedot: 
 • henkilön nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite 
 • henkilön lähettämä viesti

Verkkokaupan tilauksen yhteydessä Aurinkokaamos kerää lähetyksen toimittamista varten asiakkaalta seuraavat tiedot:
 • asiakkaan nimi
 • postiosoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero

Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus kirjoittaa lisätietoja. Mikäli tilaus toimitetaan toiseen osoitteeseen tai toiselle henkilölle pyydetään lisäksi seuraavat tiedot:
 • lähetyksen saajan nimi
 • postiosoite (voi olla myös postin pakettiautomaatti tai Poste restante)
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
Aurinkokaamos ei käytä lomakkeillaan saamia eikä verkkokaupan asiakkaan antamia henkilö- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. 

Maksutapahtuman tietosuojasta ja tietoturvasta vastaa Klarna ja PayPal. Asiakkaalla on oikeus olla varma, että tiedot ovat hyvässä tallessa. Maksunvälittäjät kertovat läpinäkyvästi, miten he toimivat ja varmistavat sekä tietosuojan että tietoturvan toteutumisen. Tietoja voi tarkistaa maksunvälittäjän sivuilta.

 Aurinkokaamoksen kotisivuilla ja palvelussa käytetään evästeitä. Niiden avulla kerättävällä tiedolla parannetaan palveluiden tehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Evästeitä käytetään myös Aurinkokaamoksen sivuston toiminnallisuuksien mahdollistamiseen, sivuston käytön analysointiin ja käyttökokemuksen optimointiin, tuotekehitykseen sekä raportointiin. Evästeilmoituksen sulkemisella tai verkkosivuston käytön jatkamisella muuttamatta verkkoselaimen evästeasetuksia käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön. Aurinkokaamos ei itse analysoi evästeitä. 

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät 
Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa. Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:
 • Avaruus.net (verkkokauppajärjestelmä)
 • PayPal
 • Klarna
 • Posti
Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa: 
1. Kotisivun rekisteröinti on tehty GDPR:n luvun 4 jakson 2 mukaisesti
2. Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero) 
3. Noudattaa Asiakkaan ja Rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvaa lakia ja määräyksiä
4. Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja. 

Loppusäännökset 
1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla www.aurinkokaamos.fi  Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti.
2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa.
3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä säännöt milloin tahansa. Uusi päivitetty versio julkaistaan tällä verkkosivulla. 

Nämä säännöt tulevat voimaan 1.1.2024
Sähköposti: aurinkokaamos@gmail.com Puhelinnumero: FIN +358 44 29 41 602   🛎️   ENG & SWE +358 40 75 03 951 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data protection statement (EU data protection regulation from 25 May 2018) 

Online store Aurinkokaamos (VAT number FI22691682) handles on the homepage www.aurinkokaamos.fi and www.aurinkokaamos.com personal data provided by the customer in Kouvola, which fulfils and confirms the terms of use, the processing of electronic orders and deliveries, and the necessary transmission of information within the time required by law. The data controller's contact information is:
e-mail: aurinkakaamos@gmail.com, phone: +358 44 294 1602

Personal data is all information related to an identified or identifiable natural person. The forms on Aurinkokaamos' website only collect information that is used to answer the contact or to deliver the online store order. 

With the contact form, Aurinkokaamos receives the following information: 

• name of the person
• phone number
• email address and
• message sent by a person In connection with the online store order, 

Aurinkokaamos collects the following information from the customer to deliver the shipment: 

• customer's name
• postal address
• email address and
• phone number 

In addition, the customer has the option to write additional information.If the order is delivered to another address or to another person, the following information is also requested:

• the name of the recipient of the shipment
• postal address (can also be a postal parcel machine or Poste restante)
• email address and
• phone number 

Aurinkokaamos does not use the personal and address information received on its forms or provided by the customer of the online store for direct marketing purposes. 

Klarna, PayPal and MobilePay are responsible for the data protection and information security of the payment transaction.The customer has the right to be sure that the information is well stored. Payment intermediaries transparently explain how they operate and ensure that both data protection and information security are implemented. Information can be checked on the website of the payment intermediary. 

Cookies are used on Aurinkokaamos' website and service. The information collected with their help improves the efficiency and user-friendliness of the services. Cookies are also used to enable the functionalities of the Aurinkokaamos website, to analyze the use of the website and to optimize the user experience, product development and reporting.By closing the cookie notification or continuing to use the website without changing the cookie settings of the web browser, the user accepts the use of cookies. Aurinkokaamos itself does not analyze cookies. 

Recipients and processors of personal data 

The third parties processing the customer's personal data are subcontractors of the Controller. The services of these subcontractors are necessary so that the agreement on the acquisition and processing of the electronic order in the agreement between the Controller and the Customer can be implemented. 

The subcontractors of the controller are: 

• Avaruus.net (online shopping system)
• PayPal• Klarna
• MobilePay
• Post office 

The registrar only processes the customer's identification and contact information, which are necessary to fulfil the purchase contract. The registrar processes personal data for sending and accounting purposes, as well as for the time required by law to transmit the information needed by the parties to the contract. Personal information is not made public. 

Purpose of data processing 

The controller processes the Customer's personal data for the following purposes: 
1. The registration of the homepage has been made in accordance with Chapter 4, Section 2 of the GDPR.
2. Electronic order created by the customer (name, address, e-mail, phone number);
3. Comply with the law and regulations resulting from the contractual relationship between the Customer and the Data Controller.
4. Personal information is necessary to fulfil the purchase contract. A contract cannot be concluded without personal information. 

Final provisions
1. By placing an electronic order on the website www.aurinkokaamos.fi, the customer declares that he is aware of all personal data protection terms and accepts them in full,
2. The customer accepts these rules by selecting the checkbox in the order form,
3. The registrar may update these Rules at any time. A new, updated version must be published on this website. 

These rules enter into force on 1 January 2024 

Phone number: FIN +358 44 29 41 602 🛎️ ENG & SWE +358 40 75 03 951 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Déclaration de protection des données (règlement européen sur la protection des données du 25 mai 2018) 

La boutique en ligne Aurinkokaamos (numéro de TVA FI22691682) traite sur la page d'accueil www.aurinkokaamos.fi et www.aurinkokaamos.com les données personnelles fournies par le client à Kouvola, qui remplit et confirme les conditions d'utilisation, le traitement des commandes électroniques et les livraisons et la transmission nécessaire des informations dans les délais requis par la loi. Les coordonnées du responsable du traitement des données sont :E-mail : aurinkokaamos@gmail.com, téléphone : 00 358 44 29 41 602. 

Les données personnelles sont toutes les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable. Les formulaires du site Internet d'Aurinkokaamos collectent uniquement les informations utilisées pour répondre au contact ou pour livrer la commande de la boutique en ligne. 

Avec le formulaire de contact, Aurinkokaamos reçoit les informations suivantes : 

• nom de la personne
• numéro de téléphone
• adresse e-mail et
• message envoyé par une personne 

Dans le cadre de la commande dans la boutique en ligne, Aurinkokaamos collecte les informations suivantes auprès du client pour livrer l'envoi : 

• nom du client
• adresse postale
• adresse e-mail et
• numéro de téléphone 

De plus, le client a la possibilité d’écrire des informations complémentaires.Si la commande est livrée à une autre adresse ou à une autre personne, les informations suivantes sont également demandées : 

• le nom du destinataire de l'envoi
• adresse postale (peut également être un distributeur de colis postal ou Poste restante)
• adresse e-mail et
• numéro de téléphone 

Aurinkokaamos n'utilise pas les informations personnelles et d'adresse reçues sur ses formulaires ou fournies par le client de la boutique en ligne à des fins de marketing direct. 

Klarna, PayPal et MobilePay sont responsables de la protection des données et de la sécurité des informations lors de la transaction de paiement.Le client a le droit d'être sûr que les informations sont bien conservées. Les intermédiaires de paiement expliquent de manière transparente leur fonctionnement et veillent à ce que la protection des données et la sécurité des informations soient mises en œuvre. Les informations peuvent être vérifiées sur le site internet de l’intermédiaire de paiement. 

Des cookies sont utilisés sur le site Web et le service d'Aurinkokaamos. Les informations collectées avec leur aide améliorent l'efficacité et la convivialité des services. Les cookies sont également utilisés pour activer les fonctionnalités du site Web d'Aurinkokaamos, pour analyser l'utilisation du site Web et pour optimiser l'expérience utilisateur, le développement de produits et les rapports.En fermant la notification des cookies ou en continuant à utiliser le site Web sans modifier les paramètres des cookies du navigateur Web, l'utilisateur accepte l'utilisation de cookies. Aurinkokaamos lui-même n’analyse pas les cookies. 

Destinataires et sous-traitants des données personnelles 

Les tiers traitant les données personnelles du client sont des sous-traitants du Responsable. Les services de ces sous-traitants sont nécessaires pour que l'accord sur l'acquisition et le traitement de la commande électronique dans l'accord entre le Contrôleur et le Client puisse être mis en œuvre. 

Les sous-traitants du responsable du traitement sont : 

• Avaruus.net (système d'achat en ligne)
• PayPal• Klarna
• MobilePay
• Posti Finlande

Le registraire traite uniquement les informations d'identification et de contact du client, qui sont nécessaires à l'exécution du contrat d'achat. Le bureau d'enregistrement traite les données personnelles à des fins d'envoi et de comptabilité, ainsi que pendant le temps requis par la loi pour transmettre les informations nécessaires aux parties au contrat. Les informations personnelles ne sont pas rendues publiques. 

Finalité du traitement des données 

Le responsable du traitement traite les données personnelles du Client aux fins suivantes : 

1. L'enregistrement de la page d'accueil a été effectué conformément au chapitre 4, section 2 du RGPD.
2. Commande électronique créée par le client (nom, adresse, e-mail, numéro de téléphone) ;
3. Se conformer aux lois et réglementations résultant de la relation contractuelle entre le Client et le Responsable de traitement.4. Les informations personnelles sont nécessaires à l'exécution du contrat d'achat. Un contrat ne peut être conclu sans informations personnelles. 

Provisions finales 

1. En passant une commande électronique sur le site www.aurinkokaamos.fi, le client déclare avoir pris connaissance de toutes les conditions de protection des données personnelles et les accepter dans leur intégralité,
2. Le client accepte le présent règlement en cochant la case présente dans le formulaire de commande,
3. Le registraire peut mettre à jour le présent règlement à tout moment. Une nouvelle version mise à jour devra être publiée sur ce site Internet. 

Ces règles entrent en vigueur le 1er janvier 2024 

E-mail : aurinkokaamos@gmail.com
Numéro de téléphone : FIN 00 358 44 29 41 602 🛎️ ENG & SWE 00 358 40 75 03 951
Hae